Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi rachunkowe począwszy od etapu zakładania i rejestrowania działalności, przez wszystkie zadania towarzyszące jej prowadzeniu, aż po czynności niezbędne przy jej zamknięciu. W imieniu naszych Klientów m.in. załatwiamy formalności rejestracyjne, jak również pomagamy przy wyborze formy opodatkowania. Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

Usługi w zakresie prowadzenia KPiR

podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (działania obejmują także prowadzenie innych ewidencji uproszczonych)

W ramach kompleksowej obsługi proponujemy Państwu:
· dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

· prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia),

· sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,

· sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,

· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),

· zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego).

Usługi rachunkowe w zakresie ksiąg handlowych

W ramach realizowanych działań proponujemy Państwu:

· opracowanie planu kont,

· dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych,

· prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

· sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,

· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),

· zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego).

Księgowość w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

· sporządzanie kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych za dany miesiąc lub rok podatkowy,

· przygotowanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych klienta,

· informowanie w zakresie planowania podatkowego dla uzyskania oszczędności podatkowych.

Usługi rachunkowe w zakresie podatku VAT

Księgowość w tym obszarze obejmuje:

· prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pół. zmianami),

· sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K,

· wypełnianie kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Usługi księgowe w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych

W tym zakresie proponujemy Państwu:

· zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

· prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych,

· sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,

· rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych poprzez comiesięczną kalkulacją wysokości wynagrodzeń netto,

· kalkulacją kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne(z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń),

· przygotowanie miesięcznej listy płac,

· sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

· sporządzanie deklaracji ZUS,

· elektroniczną teletransmisję danych do ZUS i PFRON,

· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Pozostałe usługi księgowe

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· rejestracja podmiotów gospodarczych w urzędach administracji państwowej (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta lub Gminy),

· likwidacja działalności podmiotów gospodarczych,

· sporządzanie dokumentacji finansowej dla potrzeb kredytowych firm,

. reprezentacja klienta podczas kontroli przed Instytucjami Państwowymi,

· sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie